Knack: Sandrine Ekofo: “Onderwijsbeleid moet focussen op ondersteuning van kwetsbare ouders.”

‘Als er zich in het onderwijs een probleem stelt, moet een beleid uitgewerkt worden dat kwetsbare ouders ondersteunt in de schoolbegeleiding van hun kinderen’, schrijft Sandrine Ekofo. Zij vraagt ook aandacht voor de vele succesverhalen bij allochtonen van de tweede generatie.

'In plaats van te polariseren, moet beleid focussen op ondersteuning voor kwetsbare ouders'

© Belga Image

Onze vereniging Kilalo begeleidt en inspireert sinds 2013 jongeren van Afrikaanse afkomst op het gebied van onderwijs, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ouders met een taalbarrière of met onvoldoende kennis van het Vlaams onderwijssysteem vertrouwen hun kinderen aan onze organisatie toe.

Als voorzitter stel ik vast dat deze ouders wel betrokken zijn bij het schoolparcours van hun kinderen. Een belangrijk deel van onze werking is de huiswerkbegeleiding. Elke woensdag en zaterdag brengen een 40-tal ouders afkomstig uit Afrika hun kinderen naar de huiswerkklassen.

Iedere keer opnieuw zie ik dat ouders, ondanks hun gebreken, proberen oplossingen te vinden. Wanneer ze zelf niet in staat zijn om hun kinderen te begeleiden, zoeken ze een persoon of een organisatie zoals Kilalo die dat wel in hun plaats kan doen.

Delen

In plaats van te polariseren, moet beleid focussen op ondersteuning voor kwetsbare ouders.

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits verklaarde met weinig nuance dat de tweede generatie allochtonen amper vooruitgang boekt in vergelijking met de eerste generatie. Zoals andere politici heeft zij veel te weinig aandacht voor de succesverhalen bij die tweede generatie. Deze verhalen zijn ongekend en onzichtbaar in de media maar daarom niet onbestaande. Nochtans zijn ze cruciaal in het stimuleren van jongeren én ouders van allochtone afkomst.

Succesverhalen zijn geen uitzonderingen meer in Vlaanderen. In het bestuur van Kilalo zetelen hoogopgeleide jongeren van Afrikaanse afkomst. Juristen, maatschappelijk werkers, leerlingenbegeleiders, IT-analisten, provincieraadsleden. Jawel, deze jongeren behoren allemaal tot de tweede generatie!

De vrijwilligers in onze organisatie zijn vooral hoogopgeleide jongeren uit de tweede generatie. De jongeren die zij begeleiden spreken thuis een andere taal dan het Nederlands en toch zijn ze perfect tweetalig.

De recente uitspraken creëren een negatieve sfeer rond ‘allochtonen’. Een minister van onderwijs mag niet met een beschuldigende vinger wijzen naar ouders uit bepaalde bevolkingsgroepen. Indien zich werkelijk een probleem stelt, moet een beleid uitgewerkt worden dat kwetsbare ouders ondersteunt in de schoolbegeleiding van hun kinderen. Politici die daar aan willen werken doen dat beter met verbindende taal in plaats van met polariserende uitspraken.

Vertrouwen en betrokkenheid

Naast ondersteuning is het belangrijk om te werken aan vertrouwen en betrokkenheid tussen ouders en scholen. Zo zouden scholen meer expertise moeten opbouwen in het omgaan met leerlingen en ouders met een andere culture achtergrond.

Ik ervaar dat de sociale klasse, meer dan afkomst, een invloed heeft op de betrokkenheid van ouders. Scholen bereiken vooral ouders uit de sociale midden- en hogere klasse. De redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend. Daarom is het problematisch als enkel de afkomst van de ouders belicht wordt in plaats van de complexiteit van het probleem te bestuderen en daadkrachtige beleidsmaatregelen te nemen.

Ik ontken niet dat er problemen zijn. Maar het is belangrijk dat alle betrokken partijen samen oplossingsgericht kijken naar die problemen. De ontwikkeling van een kind is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, scholen en beleidsmakers. Bij problemen mag de verantwoordelijkheid niet bij één groep gelegd worden.

‘Allochtone’ ouders stigmatiseren is niet de oplossing. Wat de Vlaamse regering moet doen is werk maken van een grondige hervorming van het onderwijssysteem en problemen zoals het gebrek aan diversiteit in het lerarenkorps en het watervalsysteem aan te pakken.

Ik nodig minister Crevits uit om een kijkje te komen nemen in onze huiswerkklassen voor Afrikaanse kinderen. Ze zal zien dat de ouders hun best doen om hun kinderen een betere toekomst te geven, maar vaak geconfronteerd worden met problemen waar onze politici geen antwoord op bieden.

Lees meer over:

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Peer mediation of leerlingenbemiddeling als een goede manier van pestpreventie!

Van 17 tot 24 februari 2017 kiest heel Vlaanderen opnieuw kleur tegen pesten. De Vlaamse Week tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd en roept kinderen, leraren, scholen en jeugdbewegingen op om samen pesten een halt toe te roepen. Vorig schooljaar schoof minister van Onderwijs Hilde Crevits peer mediation of leerlingenbemiddeling naar voor als een goede manier van pestpreventie. Dit is een methode waarbij kinderen en jongeren na een opleiding zelf leren conflicten aan te pakken.

Ondertussen resulteerde het initiatief van de minister in de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’. In deze publicatie voor scholen gaat veel aandacht naar peer mediation.

In deze ouderwijs lichten we voor ouders toe wat peer mediation inhoudt. We geven ook aan welke rol de ouderwerking kan spelen.

Het VCOV-team

1. Wat is peer mediation?
2. In welke situaties wordt peer mediation toegepast?
3. Wat is het effect van peer mediation?
4. Peer mediation als oplossing tegen pesten?
5. Hoe kan de ouderwerking een rol spelen?
6. Meer info

1. Wat is peer mediation?

Kinderen en jongeren kunnen sneller conflicten oplossen dan volwassenen. Ze bespreken hun ruzies liever met leeftijdsgenoten (in het Engels ‘peer’) dan met leraren.

Peer mediation is een methode waarbij neutrale, opgeleide leerlingen als bemiddelaar tussenbeide komen bij conflicten van leeftijdsgenoten. De bemiddelaars zijn geen scheidsrechters. Zij brengen de communicatie tussen de ruziënde leerlingen terug op gang en laten hen zo zelf oplossingen zoeken en tot een overeenkomst komen. Einddoel is het bereiken van een oplossing die beide partijen accepteren.

Een lid van het schoolteam weegt af of peer mediation raadzaam is voor een specifiek conflict. Alle partijen nemen uit vrije wil deel. Het kan niet verplicht of opgelegd worden.

De bemiddelaars treden altijd met 2 op bij een conflict. Zo kunnen ze elkaar steunen, bijsturen, aanvullen… tijdens de gesprekken en krijgt partijdigheid minder kans.

Schoolteams kunnen peer mediation inschakelen om conflicten op te vangen in het basis- en het secundair onderwijs. Vanaf de leeftijd van 9 jaar kunnen leerlingen opgeleid worden als leerlingenbemiddelaar. Hiervoor volgen ze (op initiatief van de school) een opleiding bij een externe organisatie of op de school zelf. Deze opleiding vraagt wel een investering van de school, zowel naar tijd als financiën.

Doorgaans zijn het leerlingen van het 6e leerjaar basisonderwijs die op school bemiddelen. In het secundair onderwijs zijn het bijv. leerlingen van de 3e graad die als bemiddelaar optreden bij conflicten in de 1e graad.

2. In welke situaties wordt peer mediation toegepast?

In elke conflictsituatie moet afgewogen worden of peer mediation geschikt is. Elke situatie is anders, maar toch zijn er enkele conflicten die over het algemeen in aanmerking komen voor peer mediation:

• Conflicten over vriendschappen
• Beledigingen en roddels
• Vooroordelen
• Korte uitsluitingen bij een spel of bij het uitvoeren van een taak
• Akkefietjes tijdens het spelen
• Misverstanden of grappen die uit de hand lopen
• Afgepakte of niet-teruggegeven geleende spullen
• Het niet nakomen van afspraken
• Plagerijen

Peer mediation is géén goede methode bij:

• Geweld
• Ernstig pestgedrag
• Strafbare feiten
• Als een volwassene betrokken partij is (bijv. een leraar)

3. Wat is het effect van peer mediation? 

Peer mediation zorgt voor minder conflicten op school. Het is een methodiek met een direct en indirect effect op het welbevinden van leerlingen.

3.1 Direct effect

§  Kinderen en jongeren leren hoe ze hun conflicten via wederzijds overleg op een sociaal aanvaardbare manier kunnen oplossen. Want als conflicten niet meer uit de hand lopen, krijgen ze geen kans om de sfeer te verzieken. Niemand wordt uitgesloten, leerlingen én leraren voelen zich prettiger en de schoolresultaten gaan erop vooruit. Peer mediation bewijst dat – tenminste binnen schoolmuren – conflicten ook op een vreedzame en respectvolle manier kunnen worden beslecht.

§  Zoeken naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden, vraagt van leerlingen dat ze luisteren naar elkaar, empathie opbrengen voor de positie van de ander, ideeën uitwisselen en een gedeeld plan uittekenen.

§  Leerlingen ontwikkelen via peer mediation een reeks vaardigheden die ze goed kunnen gebruiken – ook buiten conflictsituaties en buiten de school. Ze leren hun gevoelens correct te verwoorden, respectvol te luisteren, een situatie objectief te analyseren, kritisch te denken en naar oplossingen te zoeken.

3.2 Indirect effect

§  Als kinderen en jongeren beschikken over manieren om conflicten niet uit te weg te gaan en ook niet te laten escaleren, dan staan ze assertiever en met meer zelfvertrouwen in het leven.

§  Omdat peer mediation dwingt tot het oplossen van problemen via dialoog, draagt het onrechtstreeks ook bij tot het doorbreken van stereotypen. Kinderen en jongeren die leren om elkaars gevoelens en beweegredenen te doorgronden, zijn toleranter voor elkaars verschillen. In scholen die steeds diverser worden, is dat een belangrijke troef.

4. Peer mediation als oplossing tegen pesten?

Peer mediation is een methodiek om op te treden bij ruzies of conflicten. Het is een vorm van conflictoplossing, geen aanpak van (ernstig) pestgedrag. Het is wel een onderdeel in het beleid van de school tegen pesten als preventief hulpmiddel. Het past in een geheel van maatregelen om een positief schoolklimaat te creëren. Een voorbeeld van een antipestprogramma is KIVA.

Ook al is peer mediation geen pasklaar antwoord op pestsituaties, toch speelt peer mediation wel een rol in het voorkomen van pesten: soms escaleert een onschuldige ruzie of ontaardt een klein misverstand in pesterijen. Om dat te vermijden, is het goed dat het conflict meteen ontmijnd wordt.

5. Hoe kan de ouderwerking een rol spelen?

Zowel voor oudercomités als ouderraden zien we een aantal mogelijkheden om een rol te vervullen in verband met peer mediation, wetende dat enkel een ouderraad officiële bevoegdheden heeft in het schoolbeleid.

§  Een ouderraad kan zowel op eigen initiatief als op vraag van de schoolraad, advies uitbrengen over het welzijnsbeleid van de school. Het al dan niet toepassen van peer mediation is een beslissing van de school die moet passen in het schoolbeleid, maar de ouderraad kan de methodiek wel onder de aandacht brengen.

§  Ook het nascholingsbeleid is een thema waar de ouderraad advies over kan uitbrengen. De ouderraad kan suggereren om nascholingen rond pesten of sociale vaardigheden in te plannen. Ook hier verwijzen we naar het schoolbeleid want nascholing vraagt steeds opvolging binnen een kader.

§  Indien de school beslist peer mediation in te voegen, kan de ouderwerking helpen bij het informeren van alle ouders. Dit kan via een infoavond, een flyer, bericht in de schoolkrant…

§  Eén of meerdere ouders kunnen deel uitmaken van een werkgroep op school rond peer mediation en bijv. helpen bij een enquête rond welbevinden.

§  De ouderwerking heeft een signaalfunctie naar de school: wat leeft er onder de ouders? Waar liggen ouders wakker van? Wat gaat er goed? Wat kan beter?

§  De ouderwerking kan peer mediation, en ruimer de preventie van pesten, agenderen op een vergadering. De school kan gevraagd worden om toelichting te geven bij dit aspect van het welzijnsbeleid. Benadruk zeker de constructieve bedoeling: het is een vraag naar toelichting en niet naar verantwoording.

§  Zoek samenwerking met de leerlingenraad. Breng het project ‘de Conflixers’ van VSK, de Vlaamse Scholierenkoepel, onder de aandacht. Indien er reeds ‘conflixers’ op school actief zijn, kan de ouderwerking mee nadenken over hoe de ouders hierover geïnformeerd worden en betrokken.

§  Het is belangrijk dat het gedachtegoed ondersteund wordt door de ouderwerking. Een breed gedragen visie heeft meer kans op slagen!

§  Tot slot: geef als ouderwerking het goede voorbeeld en duid een ouder aan die instaat voor ‘een goede sfeer’ in de ouderwerking. Eventueel kan die ouder bij onderlinge geschillen optreden als contactpersoon of bemiddelaar.

6. Meer info

§  ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’, brochure van het Departement Onderwijs en Vorming

§  ‘Kies voor Peer Mediation’, brochure van Pax Christi

§  De Conflixers, een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) over peer-support op school

§  Organisaties die leerlingen en leraren ondersteuning en vorming bieden op vlak van peer mediation

§  ‘Pesten voorkomen op school’, uitgever Bakermat/Tumult

§  ‘Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid’, publicatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geschreven door Gie Deboutte

§  ‘Maak van je school een Goedgevoel school!?’, School zonder pesten

VCOV – Interleuvenlaan 15a – 3001 Leuven – België
T:016 388 100 – F:016 408 670
www.vcov.beinfo@vcov.be

img_20160430_152949

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Plein van Mariaburg verliest zijn bomen!

Vanaf maandag 14/11/2016 gaat het district alle Japanse kerselaren kappen op het Van De Weyngaertplein in Mariaburg Ekeren. De bewoners hebben een brief ontvangen dat er een nieuwe riolering komt in 2018. Waarom nu al? En dan tot 2018 zonder bomen? We zullen de mooie bloesems missen! Dan één dag later op dinsdag 15/11/2016 is het ‘Ekeren luistert’ in de parochiezaal. Maar echte inspraak hebben we dus tot mijn vaststelling niet!
Wij willen de bomen behouden tot aan de heraanleg in 2018?

Zoals iemand of Facebook liet weten:  Dat zou inderdaad mooi zijn! Nog 1x “confetti” van de bloesems zoals mijn dochtertje het beschrijft.

vdweyngaertplein-bomenDe Japanse kerselaars op het Van de Weyngaertplein in Mariaburg Ekeren. Zijnde de Prunus serrulata ‘Kanzan’ en die moet zeker blijven tot eind 2017. Daarna, na de werken aan de riolering, wensen wij terug mooie bloesembomen.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Onderwijs: Hoe begin je aan co-teaching?

Uit Klasse van 27 juni 2016: Met co-teaching bied je leerlingen met speciale leernoden meer kansen. Maar hoe werkt dat precies, 2 leraren voor de klas? Alles begint met een goede planning en duidelijke afspraken.

Wat is co-teaching?

Bij co-teaching werken 2 leraren als gelijkwaardige partners in 1 klaslokaal. Ze zijn samen verantwoordelijk om zo veel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen.

Zo begin je eraan

Stap 1: Leer je partner kennen

Een sterke band met je partner is essentieel. Kies iemand bij wie je een goed gevoel hebt. Krijg je een partner toegewezen met wie het niet klikt? Aarzel dan niet om dat te melden. Leerlingen voelen namelijk erg goed aan wanneer er spanning is tussen 2 leraren.

Stap 2: Bespreek je lerarenstijl

Jullie gaan samen een klas leiden. Dan moet je van elkaar weten hoe je lesgeeft en wat je belangrijk vindt. Misschien kan je een paar lessen van je partner observeren?

Stap 3: Analyseer je eigen lerarengedrag

Dit is een moeilijke stap. Noteer je sterke en minder sterke punten als leraar. Vergelijk elkaars lijstje en probeer zo beide rollen in de klas te definiëren. Confronterend. Maar vergeet niet: in een goed team komen de sterktes van elke speler tot hun recht.

Stap 4: Bereid de lessen samen voor

Gebruik niet zomaar de lesvoorbereiding van 1 van de 2 partners. Vertrek van het beschikbare materiaal en maak een nieuw lesplan. Op die manier ben je samen auteur en beiden verantwoordelijk voor het welslagen van de les.

Stap 5: Expliciteer de doelen van elke les

Je werkt samen zodat zo veel mogelijk leerlingen de doelstellingen behalen. Bepaal daarom voor elke les wat je wil bereiken. Bekijk ook op welke manier je dit voor de verschillende leerlingen gaat doen.

Stap 6: Blijf praten

Neem de tijd om je visie en verwachtingen te bespreken. Zijn jullie even tolerant tegenover geroezemoes? Hoe ga je om met leerlingen die zich niet aan de regels houden? Op welke manier wil je de prestaties beoordelen?

Blijf ook praten tijdens het hele traject. Wees niet bang om je partner opmerkingen te geven of om eerder gemaakte afspraken in vraag te stellen. Blijf vooral niet zitten met ergernissen, want die zullen de kracht uit je samenwerking halen.

Stap 7: Experimenteer op je eigen tempo

Bij co-teaching creëer je een veilige leeromgeving voor de leerlingen, maar ook voor elkaar. Je kan volop experimenteren met nieuwigheden: werkvormen, differentiëren, verschillende output per leerling … Ga daarbij niet overhaast te werk. Bepaal samen wat haalbaar is en hoe ver je wil gaan.

Meer uit de Bronnen: het voormalige Steunpunt GOK en CEGO:
Wat is co- teaching – Steunpunt GOK

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Digitale Week: van printen in 3D tot de beste prijs voor uw reis

Van 8 tot en met 16 oktober loopt de elfde editie van de Digitale Week. In de Antwerpse bibliotheken kan u gratis of voor een klein prijsje deelnemen aan bijna dertig activiteiten rond multimedia. Wij pikten er vier uit.

1. 3D voor jongeren

Ontwerpen en printen in 3D: hoe doet u dat? Na een inleiding gaat u aan de slag en maakt u een 3D-ontwerp. Een workshop voor jongeren vanaf 12 jaar, in bibliotheek Bist in Wilrijk

2. Online reizen

Start uw reis achter de computer. Hoe vindt u de beste prijs voor een hotel en vlucht? En welke websites en apps kan u gebruiken om de leukste uitstapjes te maken? Een workshop voor elke reiziger, in bibliotheek Couwelaar in Deurne.

3. Privacy op het internet

Een enquête invullen, inschrijven voor een nieuwsbrief, een Facebook-profiel aanmaken … Geregeld laat u op internet gegevens van uzelf achter. Hoe brengt u uw privacy niet in het gevaar? Een workshop voor 55-plussers, in bibliotheek Permeke in Antwerpen.

4. Augmented Reality

Augmented reality is de techniek om een virtuele laag toe te voegen aan de realiteit. Het razendpopulaire spel Pokémon Go is wellicht de bekendste toepassing ervan. Maar wat kan augmented reality nog allemaal? Een workshop voor iedereen vanaf 18 jaar, in bibliotheek Permeke in Antwerpen.

Meer info

Digitale Week in de bib
van zaterdag 8 tot en met zondag 16 oktober
www.antwerpen.be/digitaleweek

Verwante info:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Knap van onze minister! Nu nog actie graag…

Op 5 Oktober 2016, boodschap van Minister Hilde Crevits aan alle leraren in Vlaanderen!

“Een leraar raakt de eeuwigheid.  Hij weet nooit waar zijn invloed zal stoppen.” In de vijfde eeuw voor Christus waagde wijsgeer Confucius, in China gekend als ‘de leraar die alle leraren voorafgaat’ zich aan deze uitspraak. Hoewel onze samenleving en het onderwijs in de voorbije millennia niet zijn blijven stilstaan, heeft dit citaat over de leraar in de 21ste eeuw niets aan betekenis ingeboet.
Deze vijfde oktober, Wereldlerarendag, is voor mij als minister van Onderwijs een uitgelezen kans om  de meer dan 150.000 personeelsleden in het Vlaamse onderwijs letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten.  Speciaal vandaag wil ik ze bedanken voor hun enorme inzet en groot hart voor ons onderwijs.

Onderwijs is en blijft bij uitstek mensenwerk. Het zijn niet zozeer structuren en wetgeving die ons onderwijs zo sterk maken als wel personen; leraars, directies, ondersteunend personeel, …  Zij maken dag na dag het verschil voor onze leerlingen.  Hun invloed op de verdere weg die leerlingen inslaan is enorm. Een sterke leraar en een sterk schoolteam zijn nog steeds de beste garantie voor kwaliteitsonderwijs.

De cijfers tonen dat we op dit punt zeker niet te klagen hebben. België staat volgens het World Economic Forum voor zowat alle onderwijsindicatoren in de top 5 wereldwijd. De OESO kent ons zelfs de derde plaats toe op kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs. Wanneer we weten dat Vlaanderen het steevast nog beter doet dan deze Belgische gemiddelden, mogen we terecht trots zijn op ons Vlaamse onderwijs. En dat zijn we ook. Maar liefst 70% van de Vlamingen heeft vertrouwen in onze leraren en ons onderwijs. Daarmee zijn we koploper bij de publieke instellingen.

Ik wil op deze Wereldlerarendag echter ook een oproep doen aan elk van die professionals om zelfbewust en ongedwongen uit de klasmuren te breken. Nog al te vaak wordt op elke school en in elke klas het wiel opnieuw uitgevonden. Breek uit de klasmuren, inspireer collega’s, deel uw passies, wissel succesrecepten uit, ‘co-teach’, stimuleer, professionaliseer, … Op die manier zal Onderwijs niet alleen de grootste werkgever maar ook het grootste lerend netwerk van Vlaanderen zijn.

Van mijn kant wil ik alles in het werk stellen om samen met de onderwijspartners te zorgen dat jullie ook de nodige autonomie en ondersteuning krijgen om deze uitdagende missie ook in de toekomst waar te maken. Aan het eind van vorig werkjaar bereikten we al een historisch akkoord (na meer dan 20 jaar) over de harmonisering van de verlofstelsels en het nieuwe zorgkrediet in onderwijs. Nu zijn de volgende luiken van het loopbaandebat aan de beurt: de opdracht van de leraar en de loopbaandifferentiatie. Aanvangsbegeleiding en professionalisering zijn daarbij voor mij fundamentele bouwstenen.

Exact 50 jaar geleden, op 5 oktober 1966, legden de UNESCO en de Internationale Arbeidsorganisatie met een historisch document over kwaliteitsvol onderwijs de bouwstenen voor deze Wereldlerarendag.  We wensen dat deze jubileumeditie een erkenning mag zijn van het knappe werk dat jullie dag na dag leveren.  En… mogen jullie via het best mogelijke onderwijs voor elke leerling die eeuwigheid van Confucius blijven raken.  Bedankt!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Beelden spreken soms voor zichzelf

Hoe-reageren-voorbijgangers-op-jood-en-moslim-die-samen-op-straat-lopen-video
Mooi en moedig van die twee jongeren. Er is zeker hoop, als je de reacties ziet!

Gepubliceerd op 12 apr. 2016

Muslim/Jewish Social Experiment
BEHIND THE SCENES & EXTRAS: http://youtu.be/cWF8mp0iqzA
Add us on Snapchat: @Itsmoebradberry @Ethan_bradberry

Geplaatst in cultuur, Uncategorized, zorg | Een reactie plaatsen